සාදි (Received) RAWEEN KANISHKA [Official Video]Official Video Song – Raween Kanishka Lyrics – DT Kodituwakku Music – Ashan Fernando Video Director – Sangeeth Prabhu Listen to RAWEEN ….

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

22 Responses

 1. OMG !!! Raween, from the very beginning to the end you take us through waves of conflicting emotions through your incredible tonal and facial expressions that creep right into the depths of our♥️s . Such is your multifaceted talent moving thick and fast into the next level. All I can say is that we are blessed . We bless you in return to reach for the skies. Saadi’ will be shining upon you. Mr.Awesome !!!!❤️u. Thank you for the entire team.

 2. පට්ටම ලස්සන song Eka එකක් අයියේ ඔයා ගැන නම් අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නැහැ …..ඉතින් හැමදාම ගායනය,නර්තනය ,රංගනය ,නිවේදනය ඇතුළුව මේ හැකියාව න් ගෙන් ඉදිරියට ම යන්න හැකි වේවා !!!????????❤️

 3. මටත් ලැබුනා මගේ ආලේ..
  පැලක් අටවා ඉන්න රහසේ…
  ඒ ටික නම් ????
  ඇස් පියාගෙන හදවතට දැනෙන්න අහන්න නම් රවීන්ගෙ සෝන්ග් තමා ????

 4. පුදුම ලස්සනයි අයියේ සින්දුව.????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

 5. ගෝඩක් අාදරය කරන චරිතයක් තමයි රවින් අයිය් ඔයා.. ඔයගේ හැම සිංදුවකටම ගොඩක් අාදරය කරනවා????????❤❤

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.